نیک میدانیم که در جهان معاصر که تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد، داشتن ایده های نو نیازمند ذهن های روشن و آگاه است. این اعتقاد ما را برآن داشت تا با بهره گیری از داشته های خود که همانا تعهد و تخصص سرمایه انسانی آموزش دیده و مجرب میباشد، با لحاظ نمودن منافع سهامداران و مشتریان خود، گام درمسیر خلاقیت و نوآوری نهاده و همسو با پیشرفت ها تغییر کرده و بهبود درعملکرد را خلق نماییم. در این سالها نگاهمان را به دوردست دوختیم، گامهایمان را با نگاهمان همسو ساختیم، متعالی اندیشیدیم، کارمان را گسترش دادیم و تلاش نمودیم تا تکریم منابع انسانی همدلی و هم افزایی، پایبندی به تعهدات، متعهد بودن به اصول اخلاق حرفه ای،  پیشگامی و نوآوری، ارتقا فرهنگ و جایگاه بین المللی، تفکر سبز و ایمن در طراحی، تامین و اجرای ایمن و سبز را نه تنها در شعار بلکه درعملکرد خود به ظهوررسانده تا جایی که بتوانیم با افتخار از آن سخن برانیم. امید است برای تداوم دراین راه بتوانیم در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت، گامهای موثرتر برداشته و بعنوان یکی از پیشگامان صنعت راه و ساختمان پاسخگوی مشتریان، سهامداران و جامعه خود باشیم .

مدیرعامل - مریم حاجیعلی

PROJECTS

گواهینامه ها

images

ماموریت ما

سرمایه گذاری، طراحی، تامین و اجرای پروژه های راه و ساختمان سبز و ایمن با تکنولوژی برتر برای زندگی بهتر در داخل و خارج کشور

توانمندی ها

آرشیو خبرنامه ها