هیئت مدیره

طاها معتمدی

عضو هیئت مدیره

بهزاد ضرابی

عضو هیئت مدیره

مسعود ضرابی

نايب رئيس هيئت مديره

محسن ضرابی

رئيس هیئت مديره

مريم حاجيعلی

مديرعامل

الهه کريمی

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا ضرابی

عضو هیئت مدیره