تعالی سازمانی EFQM

سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند ، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند. EFQM ابتدای کلمات Foundation Quality Management European به معنی بنیاداروپایی مدیریت کیفیت است. ساز مان EFQM در سال ۱۹۸۸ توسط ۱۴ شرکت بزرگ اروپایی تشکیل شد و در حال حاضر ۶۰۰ سازمان بزرگ چند ملیتی و ملی عضو آن هستند.

نظام آراستگی ۵S

سیستم مدیریت ۵S ، سیستمی است برای دستیابی به کیفیت عالی محیط کار . به عبارت دقیق تر می توان گفت، ۵Sفنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی دریک سازمان بکار گرفته می شود. باتوجه به خط مشی و استراتژی سازمان مبنی بر استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری، بهبود ساختار هزینه ها و افزایش بازدهی دارایی ها از جمله مهمترین عواملی است که این شرکت را جهت پیاده سازی نظام ۵S ترغیب نموده است.

کارت امتیازی متوازنBSC

روش کارت امتیازی متوازن BSC) )كه ابزار سازمان های استراتژی محور می باشد، در واقع روشی ساختار یافته برای تدوین استراتژی ها و نگاه به سازمان از زوایای مختلف و مبتنی بر کارگروهی و مشارکت مدیران است. رویکرد تدوین استراتژی برای این شرکت مدل "۹ گام به سوی موفقیت" می باشد

سیستم مدیریت HSE-MS

این شرکت در جایگاه یک مجموعهء پیشرو همواره در توسعه کسب و کار به مسئولیت های اجتماعی خود توجه داشته و با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمان ، نیروی انسانی آنست با هدف ارتقا عملکرد سازمانی خود در حوزه HSE و دستیابی به استاندارد های موجود در این زمینه، در سال ۱۳۹۴ اقدام به اخذ گواهینامه HSE-MS نمود.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دریافت گواهینامه IMS شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵

در سال ۱۳۹۵ با هدف توسعه دامنه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش جدید، پس از ۲روز متوالی ممیزی شخص سوم مورخ ۱۷و۱۸ مهرماه به حول قوه الهي، با همت کارکنان تیم IMS و به پشتوانه مدیران ارشد، سازمان موفق به اخذ گواهینامه های:

ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵، ISO ۱۴۰۰۱-۲۰۰۴،OHSAS ۱۸۰۰۱-۲۰۰۷ از شرکت INTERCERT TUV آلمان گردید.

نظام پیشنهادات

كاركنان سازمان، نه ابزار و وسيله بلکه خود عامل تحقق اهداف سازمان هستند. سازمانهایی که بدین حقیقت پي برده اند جلب مشارکت کارکنان را در صدر برنامه هاي خود قرار داده اند، چراکه همفکري، مشارکت و بهره گيري از خرد جمعي موجب مي‌شود تا امور به وجه بهتري انجام شود. همچنين منابع انساني از عوامل زيربنایي فرآيند توسعه محسوب می شوند، و هرگونه توفيق در فرآيند توسعه پايدار مشروط به توفيق در توسعه منابع انساني است. ازاين رو نظام‌هاي مديريتي توسعه‌ منابع انساني از جايگاه ويژه‌اي در تحقق اهداف سازمان برخوردار است.