کارت امتیازی متوازنBSC

کارت امتیازی متوازنBSC

روش کارت امتیازی متوازن BSC) )كه ابزار سازمان های استراتژی محور می باشد، در واقع روشی ساختار یافته برای تدوین استراتژی ها و نگاه به سازمان از زوایای مختلف و مبتنی بر کارگروهی و مشارکت مدیران است. رویکرد تدوین استراتژی برای این شرکت  مدل "9 گام به سوی موفقیت"  می باشد.

از سال 88 اسناد استراتژیک شرکت شامل بیانیه های ماموریت، چشم انداز و اهداف استراتژیک تدوین شده، که در سال 93 پروژه برنامه ریزی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) که حاصل از خودارزیابی سال 92 بوده، توسط تیم مدیران ارشد اجرا شد و بازنگری کلانی در استراتژی های شرکت صورت گرفت.

در سال 93 به کمک مشاور و با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) ، تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، معاونین و مدیران پروژه در کارگروه های استراتژی، با بیش از 450 نفرساعت در تحول سازمان مشارکت داشته اند.  پس از برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات کارگروه های تدوین استراتژی،  بیانیه های ماموریت، چشم انداز، ارزش های بنیادین، اهداف کلان پنج ساله و نقشه استراتژی تبیین و تصویب گردید.