نظام آراستگی ۵S

نظام آراستگی 5S

سیستم مدیریت 5S ، سیستمی است برای دستیابی به کیفیت عالی محیط کار . به عبارت دقیق تر می توان گفت،  5Sفنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی دریک سازمان بکار گرفته می شود. باتوجه به خط مشی و استراتژی سازمان مبنی بر استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری، بهبود ساختار هزینه ها و افزایش بازدهی دارایی ها از جمله

مهمترین عواملی است که این شرکت را جهت پیاده سازی نظام 5S ترغیب نموده است.

هدف از اجرای نظام آراستگی محیط کار:

  • کاهش هزینه ها
  • کاهش زمان جستجو و دوباره کاری
  • بهبود شرایط کاری
  • کاهش حوادث ناشی از کار
  • بهبود مدیریت اطلاعات و افزایش فضای کاری
  • بهسازی و آراستگی محیط کار