تعالی سازمانی EFQM

تعالی سازمانی EFQM

 مدل تعالی سازمانی چیست؟

سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند ، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند. EFQM ابتدای کلمات Foundation Quality Management European به معنی بنیاداروپایی مدیریت کیفیت است. ساز مان EFQM در سال 1988 توسط 14 شرکت بزرگ اروپایی تشکیل شد و در حال حاضر 600 سازمان بزرگ چند ملیتی و ملی عضو آن هستند.

 مسیر تحول و حرکت به سوی تعالی سازمانی 

شرکت راهسازی و ساختمانی 115 مسیر تحول و حرکت به سوی تعالی سازمانی را از سال 1389 آغاز کرده است، مسیر تعالی سازمانی برای شرکت راهسازی و ساختمانی 115 همیشگی خواهد بود و در این مسیر از تمامی تلاش خود در جهت همسو سازی اهداف و برنامه های سازمان با اهداف مدل یکپارچه تعالی سازمانی بهره خواهد گرفت.

1راه اندازی کمیته های تعالی

2آموزش های وسیع مرتبط با مدل تعالی سازمانی EFQM

3اجرای خودارزیابی های دوره ای در سازمان

4اجرای اقدامات و پروژه های متعدد بهبود در سازمان

5.  برنامه ریزی استراتژیک و حرکت در جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمان 

 برترین تجارب شرکت راهسازی و ساختمانی 115 در مسیر تعالی عبارتند از:

1کسب گواهینامه تعهد به تعالی در سالهای 89 و 92

2کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی در سال 93

3.کسب تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی در سال 95