بازسازی باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد تهران

اجرای بهسازی بخشی از سطوح پروازی باند 29 چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد

اجرای بهسازی بخشی از سطوح پروازی باند 29 چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد

  • کارفرما: شرکت فرودگاههای کشور
  • تاریخ شروع: 82/07/10
  • تاریخ خاتمه:84/01/15