احداث راه اصلی هرات-دوغارون-افغانستان

عملیات اجرایی (قطعه اول و دوم) راه هرات- دوغارون

عملیات اجرایی (قطعه اول و دوم) افغانستان راه هرات- دوغارون

محل اجرا:افغانستان هرات-دوغارون

تاریخ شروع پروژه : 1382/04/01

تحویل قطعی پروژه : 1385/10/02

  • محل اجرا: افغانستان هرات-دوغارون
  • تاریخ شروع پروژه : 1382/04/01
  • تحویل قطعی پروژه : 1385/10/02