احداث بزرگراه کرمان-چترود-زرند

بزرگراه کرمان- زرند ، اجرای این پروژه در قطعات مختلف با انعقاد قراردادهای جداگانه انجام شد.

بزرگراه کرمان- زرند ، اجرای این پروژه در قطعات مختلف با انعقاد قراردادهای جداگانه انجام شد.

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان کرمان

  • کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان کرمان
  • تاریخ شروع: 85/11/16
  • تاریخ خاتمه: 92/03/26