دیدار مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره pnp با مدیران ارشد شرکت راهسازی و ساختمانی 115

دیدار مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره pnp با مدیران ارشد شرکت راهسازی و ساختمانی 115