بازدید روسای محترم شعب بانکهای آینده و رسالت از پروژه صاروج پارس

بازدید روسای محترم شعب بانکهای آینده و رسالت از پروژه صاروج پارس

بازدید ریاست محترم بانک آینده جناب آقای بابدری و  جناب آقای عبدلی؛ ریاست محترم بانک رسالت (شعبه شهید چمران)، جناب آقای ضیاء الدینی رئیس محترم بانک آینده، آقای حسن زاده رئیس محترم بانک سپه مرکزی، و کارشناسان محترم شعب آینده، سپه و رسالت  از پروژه صاروج پارس