بازدید جناب آقای شیخ اسدی ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی از پروژه صاروج پارس

بازدید جناب آقای شیخ  اسدی ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی از پروژه صاروج پارس