زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

 شرکت راهسازی و ساختمانی 115

         شماره ثبت 432

       با استناد به مصوّبه شماره 48013/ت 23251 ه مورّخ 1381/12/11 هیات محترم وزیران و با توجه به احراز شرایطلازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی،به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام امورپیمانکاری به شرح زیر اعلام میگردد.

  • پایه 1 رشته راه و ترابری
  • پایه 1 رشته ساختمان و ابنیه  
  • پایه 5 رشته آب (آب و فاضلاب)
  • پایه 5  رشته صنعت و معدن