درزگیری آسفالت

درزگیری آسفالت

حمل و نقل جاده اي یکی از اجزاي کلیدي توسعه اقتصادي - اجتماعی است و اغلب بخش عمده اي از بودجه هاي ملی را جذب می کند. حمل و نقل جاده اي با تسهیل تجارت داخلی و بین المللی و بهبود دستیابی مردم به کار، آموزش، خدمات بهداشتی، امداد رسانی در شرایط بحران و ... به روند توسعه و پیشرفت کمک می کند.

وجود یک شبکه کارآمد راه، نیازمند برنامه ریزي براي حفظ و نگهداري آن است. به همین دلیل در سالهاي اخیر، به نگهداري راهها توجه ویژه ای شده است. با توجه به محدودیت سرمایه و بودجه در کشور و نیز به منظور حفاظت از سرمایه هاي نفتی موجود، نگهداري رویه هاي آسفالتی امري ضروري و لازم است. از اینرو در جهت نگهداري مناسب راه ها و روکشهای آسفالتی، درزگیري رویه هاي آسفالتی  به عنوان یک روش نگهداري پیشگیرانه و ترمیمی مناسب در کشور مورد استفاده قرار گرفت. همچنین جهت بازسازي و بهسازی راهها و بزرگراهها، در مواردی نیاز به اجرای يك لايه روكش می باشد. براي اين منظور قبل از اجراي لايه روكش، لازم است كه تمامي تركها و درزهای موجود ترمیم و مسدود گردند، در این راستا شرکت راهسازی و ساختمانی 115 به عنوان پیشگام در زمینه بکارگیری تکنولوژیهای نو در سال 1380 اقدام به خرید یک ست کامل دستگاههای درزگیر از شرکت GRUN کشور آلمان نمود.

 

درزگیری باند فرودگاه بین المللی شهر کرمان

درزگیری راه های حومه شهر کرمان                 

 درزگیري ترک ها بعنوان یک روش نگهداري پیشگیرانه محسوب می شود. نحوه انجام درزگیري ترکها به دو روش کلی آب بندي ترك و پرکردن ترکها می باشد. آب بندي و پرکردن ترکها در رویه هاي آسفالتی، از فعالیت هاي لازم و مهم تعمیر و نگهداري بوده که به منظور کاهش نفوذ آب و مواد تراکم ناپذیر به درون سیستم روسازي و کاهش نرخ خرابی روسازي، ضروري می باشد. ارزیابی و درجه بندي وضعیت روسازي به تعیین این امر که کدام روش نگهداري روسازي مورد نیاز می باشد، کمک می نماید.

مراحل کلی ترمیم ترك:

 1. سوابق و مشاهدات از وضعیت موجود روسازي شامل عمر روسازي، طرح روسازي، ترمیم هاي انجام شده، جمع آوري و بررسی شود.
 2. ارزیابی از روسازي و ترکها انجام داده و نوع خرابیها، وسعت و شدت آنرا ثبت کنید.
 3. نوع مناسب تعمیر و نگهداري براي ترمیم ترکها براساس مقدار و وضعیت ترك خوردگی تعیین نمائید.
 4. مقدار ترکها در حد زیاد بوده و خرابی حاشیه در حد متوسط یا بدون خرابی است. باید (ترمیم سطحی رویه) انجام شود.
 5. مقدار ترکها در حد کم تا متوسط بوده و خرابی حاشیه در حد متوسط یا بدون خرابی است. باید (درزگیري) انجام شود.
 6. مقدار ترکها در حد متوسط بوده و خرابی حاشیه در حد زیاد است. باید (تعمیر ترك) انجام شود.
 7. روش درزگیري را مشخص کنید:
 • ترکهایی که عرض یا میزان باز شدگی آن در سال بیشتر از 3 میلیمتر تغییر می کند. باید (آب بندي ترك) انجام شود.
 • ترکهایی که عرض یا میزان بازشدگی آن در سال کمتر از 3 میلیمتر تغییر می کند. باید (پرکردن ترك) انجام شود.
 1. براساس ملاحظات زیر مواد و روش انجام عملیات درزگیري انتخاب شود:
 • آب و هوا
 • ترافیک (زیاد - متوسط کم)
 • مشخصات ترك (عرض - شدت خرابی)
 • تجهیزات و نیروي انسانی موجود
 • مقرون بصرفه بودن (هزینه پیش بینی شده ترمیم و عملکرد آن)
 1. مواد و تجهیزات تهیه شود.
 2.  عملیات ترمیم ترك را اجرا و بررسی کنید.

آب بندي ترك یا پرکردن ترکها دو روش جداگانه می باشند:

آب بندي ترك: پخش و قرار دادن مواد آب بند درون ترکهاي فعال  برش داده شده با استفاده از شکل بندي واحد و یکسان به منظور جلوگیري از نفوذ آب و مواد غیرقابل تراکم به درون ترك.

پرکردن ترك: پخش و قرار دادن مواد پرکننده به درون ترکهاي غیر فعال برش داده نشده به منظور کاهش اساسی نفوذ آب.