بازدید هیئت پرتقالی از پروژه صاروج پارس و کارخانه آسفالت

بازدید هیئت پرتقالی  از پروژه صاروج پارس و کارخانه آسفالت

هیئت پرتقالی  از پروژه صاروج پارس و کارخانه آسفالت بازدید بعمل آوردند