بازدید هیئت ایتالیایی از پروژه صاروج پارس

بازدید هیئت ایتالیایی از پروژه صاروج پارس

جناب آقای lorenzo candelpergher مدیر محترم شرکت lc&p شرکت فنی مهندسی ایتالیایی در راس هیاتی از پروژه صاروج پارس بازدید نمودند.

در این دیدار جناب آقای دکتر اخلاقی مشاور محترم بازاریابی سرمایه گذار و  جناب آقای اسماعیل کریمیان مدیر عامل محترم شرکت ESK law firm حضور داشتتند.