بازدید معاون محترم وزیر راه و شهرسازی از پروژه صاروج پارس

بازدید معاون محترم وزیر راه و شهرسازی از پروژه صاروج پارس

جناب آقای دکتر شکرچی زاده معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و ریاست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معانین محترمشان در سفر به کرمان از ساختمان در حال احداث مجموعه تجاری ، تفریحی، صاروج پارس بازدید بعمل آوردند.