بازدید سرپرست محترم بانک صادرات استان کرمان طی دو مرحله از پروژه صاروج پارس

بازدید سرپرست محترم بانک صادرات استان کرمان طی دو مرحله  از پروژه صاروج پارس

بازدید سرپرست بانک صادرات استان کرمان جناب آقای ترابی، جناب آقای هادی پور؛ معاون شعب بازاریابی،، و سرکار خانم حسینی؛ مسئول اعتبارات استان کرمان از پروژه صاروج پارس در تاریخ 97/10/19

 

بازدید مجدد سرپرست بانک صادرات استان کرمان جناب آقای ترابی، جناب اقای رحیمی؛ رئیس اداری، حقوقی و معاون مدیر عامل بانک، جناب آقای هادی پور؛ معاون شعب بازاریابی، جناب آقای یوسفیان؛ معاون اعتباری، جناب آقای قیاسی؛ رئیس اداره اعتبارات بانک صادرات و سرکار خانم حسینی؛ مسئول اعتبارات استان کرمان از پروژه صاروج پارس