بازدید سرمایه گذار عمانی از پروژه صاروج پارس

بازدید سرمایه گذار عمانی از پروژه صاروج پارس

 بازدید سرمایه گذار محترم عمانی جناب آقای حسین جواد محمد علی عبدالرسول و جناب آقای مقبول علی سلطان از روند پیشرفت پروژه صاروج پارس