بازدید جناب آقای ستوبر مدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

بازدید جناب آقای ستوبر مدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

1- بازدید جناب آقای ستوبر، مدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان
2- امیر حسامی و امیر گوهری
3- ریاست محترم عقیدتی سیاسی تامین اجتماعی
4- سرپرستی محترم موسسه کوثر استان
5- ریاست محترم خدمات درمانی نیروهای مسلح
6- ریاست محترم اتکا
7- ریاست محترم بیمه کوثر
8- روسای ادارات زیرمجموعه وزارت در استان و دیگر روسای کانونها...