بازدیدجناب آقای اسماعیلی مدیر عامل محترم سازمان عمران و توسعه رضوی

بازدیدجناب آقای اسماعیلی مدیر عامل محترم سازمان عمران و توسعه رضوی

  به گزارش روابط عمومی شرکت 115، یکم آذرماه 1397، بازدید از پروژه صاروج پارس، گودال خشت مال ها با 200 هزار متر زیربنا و پیشرفت 64 درصدی  مورد بازدید جناب آقایان مهندس اسماعیلی و دکتر اسکندری به ترتیب مدیر عامل و  معاونت محترم سازمان عمران و توسعه رضوی و هیئت همراه، با مشایعت مدیر عامل محترم شرکت 115 عمان جناب آقای مهندس حمید رضا ضرابی، قرار گرفت.