گواهینامه HSE-MS

گواهینامه HSE-MS

این شرکت در جایگاه یک مجموعهء پیشرو  همواره در توسعه کسب و کار به مسئولیت های اجتماعی خود توجه داشته و با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمان ، نیروی انسانی آنست با هدف ارتقا عملکرد سازمانی خود در حوزه HSE و دستیابی به استاندارد های موجود در این زمینه، در سال 1394 اقدام به اخذ گواهینامه HSE-MS نمود.
اصول حاکم در این شرکت بگونه ای تدوین شده که خواسته ها، الزامات و خطوط راهنمای HSE-MS  را تامین نموده و تمامی افراد اعم از پیمانکار دست دوم و پرسنل شرکت، ضوابطHSE  را رعایت مینمایند. اجرا و هدایت موفقیت آمیز سیستم مدیریت HSE بعنوان یکی از مسئولیتهای سازمانی شناخته شده که مستلزم مشارکت فعال تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمان است.

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید