گواهینامه ها

گواهینامه ها

 • کارآفرین برتر در سال 1386
 • مدیریت کیفیت
 • شرکت در نمایشگاه رودکس در سال2006
 • HSE-MS
 • اهتمام به کیفیت در سال 90
 • تعهد به تعالی در سالهای 89 و92
 • دو ستاره تعالی سازمانی در سال 1393
 • سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل سه استاندارد، OHSAS 18001، ISO 9001  ,ISO14001  
 • سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی HSE-MS
 • تندیس همایش ملی مدیران صنعتی اشتغالزای کشور
 • لوح سیمین در جشنواره بهبود فضای کسب و کار
 • لوح زرین اتاق بازرگانی ایران