عضویت ها

عضویت ها

  • انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان
  • اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
  • اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
  • اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان
  • انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از سال 1384
  • انجمن مدیریت کیفیت ایران از سال 1381
  • انجمن مدیریت پروژه ایران از سال 1394